เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ออกมาให้ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนเรื่องการป้องกันใข้เลือดออก ตรวจร่างกาย วัดความดัน แจกยารักษาโรคให้กับผู้สูงอายุ พร้อมกับให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

วันนี้ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ชุมชนปอยปริง-ปอยหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ และ นางประคองทรัพย์ เสาวรัฐ หัวหน้าศูนย์สาธารณะสุข เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ออกมาเยี่ยมชาวชุมชนปอยปริง–ปอยหลวง ให้บริการผู้สูงอายุ ตรวจรักษา วัดความดัน และแจกยารักษาโรค พร้อมกับให้ชาวชุมชนได้รับความรู้ของเรื่องโรคไข้เลือดออก และสิทธิประโยชน์ของชาวชุมชน

หลังจากนั้น นายสุนทร ยังมี ครูฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้มาให้ความรู้ เรื่องของการเกิดอัคคีภัย และการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดขึ้น และการดับเพลิง มีการสาธิตการดับเพลิงให้ชาวชุมชนได้รับความรู้ด้วย มีชาวชุมชนปอยปริง- ปอยหลวง มารับการตรวจร่างกายวัดความดัน และระบความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการป้องกันอัคคีภัย และการดับเพลิงกันเป็นจำนวนมาก…./

////////////////////
เขมชาติ ชุณหกิจขจร/รมิตา สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น