บึงกาฬ-กอ.รมน.ลงนาม MOUกับวัดแสงอรุณร่วมกันดูแลรักษาป่า

    0
    3 views

    พิธีลงนามใน MOU ระหว่าง กอ.รมน. กับ วัดแสงอรุณ(วัดป่าดานวิเวก) ณ.บ้านแสงอรุณ ตำบลสีชมภู  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ โดยมี พล.ท.เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 4 กอ.รมน.ได้เป็นผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับพระปรีดา  ฉนฺทฺกโร หรือหลวงปู่ทุย เจ้าอาวาส วัดแสงอรุณ และมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

    วันที่ 25 มิถุนายน 2562  พล.ท.เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 4 กอ.รมน. พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข รอง. ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะได้เดินทางมาวัดป่าแสงอรุณ เพื่อลงนามใน MOU ตามภารกิจหลักในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน อาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ในการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้จัดชุดการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ.2557 ติดตามแนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนแม่บทรวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ของหน่วยงานในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดูแลรักษาป่าของวัดแสงอรุณที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ และสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวนมากกว่า 3,000 ไร่ ที่มีตวามอุดมสมบูรณ์แล้วให้ยั่งยืนต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน อีกทั้งอาจมีการวิจัยพืชสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปด้วย ซึ่งการลงนามร่วมกันในครั้งนี้จะทำให้การดูแลผืนป่าแห่งนี้ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและประเทศชาติโดยรวมต่อไป ..

    แสดงความคิดเห็น