พระเทพศาสนาภิบาล  พร้อมคณะกรรมการโครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉนันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หรือหมู่บ้านศีล5 ในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 24  มิถุนายน  2562   พระธรรมมังคลาจารย์  ประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือหมู่บ้านศีล 5 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2562  ได้มอบหมายให้พระเทพศาสนาภิบาล  ในฐานะรองประประธานโครงการและคณะกรรมการโครงการ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านศีล5  วัดพุทธาวาสภูสิงห์   บ้านโนนบุรีหมู่ 1 ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  และวัดบ้านถ้ำปลา  บ้านถ้ำปลา หมู่ที่ 3 ต.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  โดยมีคณะสงฆ์จาก 18 อำเภอ พระครูกัลยา ณ ทิวากร เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  ให้การต้อนรับ  มีนายวีระศักดิ์  ศรีโสภา  รอง ผวจ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  นำคณะส่วนราชการ  ภาคเอกชน ร่วมถวายรายงานและรับการประเมินอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งคณะพระเทพศาสนาภิบาล  ในฐานรองประธานโครงการฯ และคณะกรรมการ  ได้เดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านศีล 5 จากมุมสูงบนยอดเขาภูสิงห์ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของพื้นที่อ.สหัสขันธ์  แบบ 360 องศา  รวมถึงชมภูกุ้มข้าว วัดสักกะวัน  ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร  และวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)  ก่อนจะเข้ารับฟังบรรยายสรุป  ชมการแสดงจากคนในชุมชน และเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงาน  ภาคเอกชนที่ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสังคมสงเคราะห์   ก่อนจะนั่งรถรางท่องเที่ยวของเทศบาลต.โนนบุรีไปยังถนนไดโนโรด  ชุมชนท่องเที่ยวของอ.สหัสขันธ์

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์  กล่าวว่า   ในพื้นที่อ.สหัสขันธ์มีวัดทั้งหมด  57 แห่ง  ในต.โนนบุรีมี 8 แห่ง และต.สหัสขันธ์ มี 9 แห่ง  สำหรับในพื้นที่อ.สหัสขันธ์ ได้ยึดหลักธรรมพระพุทธศาสนาสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในพื้นที่มาโดยตลอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน   โดยการขับเคลื่อนของคณะสงฆ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชน  ถ่ายทอดผ่านเป็นกิจกรรมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนุ่งซิ่นนั่งสาดตักบาตร 9 วัด  ของถนนสายบุญสหัสขันธ์ ไดโนโรด  การสวดมนต์ข้ามปีบนยอดเขาภูสิงห์  ร่วมแห่ผ้าอังสะถวายเป็นพุทธบูชา ผ่านบันไดสวรรค์ 654 ขั้นไปยังยอดเขาภูสิงห์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมโล  และประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ  เทศกาลออกพรรษา  ที่จัดต่อเนื่องมานานกว่า 15 ปี   นอกจากนี้ยังพ่วงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของอ.สหัสขันธ์  ด้วยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์  วัดพุทธาวาสภูสิงห์ จึงเปรียบเสมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในการจัดกิจกรรมและต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  โดยเชื่อมโยงเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธ  วิถีชาวบ้านกับชุมชนสหัสขันธ์ไดโนโรด  และชมรมท่องเที่.สหัสขันธ์  ทั้งนี้ได้ยึดหลัก 5 ส  เป็นเครื่องมืองการขับเคลื่อนที่ประกอบด้วย  สนับสนุนพระพุทธศาสนา  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี    ส่งเสริมการท่องเที่ยว  สร้างความสามัคคีในชุมชน  และสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา  รองผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ในโครงการหมู่บ้านศีล 5 จ.กาฬสินธุ์  โดยนายไกรสร  กองฉลาด  ผวจ.กาฬสินธุ์  ได้สนับสนุนและส่งเสริมมาโดยตลอด  และให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  โดยการผนึกกำลังช่วยกันขับเคลื่อนโครงการมาตั้งแต่ปี 5   พร้อมกันนี้ได้จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ใช้ยุทธการฟ้าแดดสงยางมาขับเคลื่อนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยบ้านโนนบุรี  และบ้านถ้ำปลา อ.สหัสขันธื  เป็นหมู่บ้านศีล5  ต้นแบบที่มีผลงานเชิงประจักษ์  มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าถึงและอยู่กับพระพุทธศาสนาด้วยใจบริสุทธิ์  มีความรัก  สามัคคีปรองดอง  มีความสงบสุขร่มเย็น  ตามหลักของศีล5

//////////////////////

นายยุทธนา  เกียรติดำเนินงาม / ภาพข่าว จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น