มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และบริษัท เฮือนกาฬสินธุ์ 1993 จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดเรียนการสอนบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน หรือ WL Work-Integrate Learning เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในการสถานประกอบการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียน


ที่สวนดอนธรรม บ้านต้อน ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหรือ WL Work-Integrate Learning โดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดร.จำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และนายโชฎึก คงสมของ เจ้าของบริษัท เฮือนกาฬสินธุ์ 1993 จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพื่อผนึกกำลังกันมุ่งเน้นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเสริมศักยภาพบัณฑิตของสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งได้การสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ตัวแทนจากส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การร่วมมือเพื่อจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 2 แห่งที่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยมีภาคเอกชนคือ บริษัทเฮือนกาฬสินธุ์ 1993 จำกัด ให้การสนับสนุนภายใต้รูปแบบของการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในการสถานประกอบการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม และระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยคาดหวังที่จะเสริมศักยภาพของนักศึกษาก้าวทันต่อความต้องการของการพัฒนาองค์การและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยที่นักศึกษาจะเรียนรู้ประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์


ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ระบบการศึกษาในปัจจุบันได้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ หลายสาขา และในยุคสมัยนี้ต้องการคนเก่งรอบด้านมีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ในการศึกษาเชิงเดี่ยวจะมีความเสี่ยงสูงกับสภาพการปัจจุบัน ในส่วนของการบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้านผลงานวิจัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านการแสดงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ภาคเอกชนอย่างบริษัทเฮือนกาฬสินธุ์ 1993 กาฬสินธุ์ ถือเป็นแบบอย่างของภาคเอกชนที่เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานอันดีงามถ่ายทอดผ่านระบบธุรกิจทั้งที่พักแบบเฮือนโบราณอีสาน การบริการและอาหาร มีมาตรฐานเป็นที่นิยมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ในการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 2 แห่งและภาคเอกชน จะช่วยแก้ปัญหากาซ้ำซ้อนของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรได้ เป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ได้ผลและสามารถใช้ในชีวิตจริงได้

แสดงความคิดเห็น