สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ (กกต.) เชิญนักการเมืองท้องถิ่นและสมาชิกพรรคการเมืองกว่า 200 คน ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้

วันที่ 19 มิถุนายน 2562  ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประชุมเปิดการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้ดำเนินการปฏิรูปด้านการเมืองให้เกิดผล  ซึ่งกำหนดให้พรรคการเมือง ผู้สมัครรับการเลือกตั้งและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง อีกทั้งการดำเนินการกิจกรรมของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  ที่สำคัญ ให้มีกลไกลกำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้าน

นายนเรศ  สุวรรณกูฏ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม อีกทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในกรเลือกตั้ง ตลอดจนการรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โยมีนักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนส่วนราชการ ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล สมาชิกพรรคการเมือง จำนวน 200 คน เข้าร่วมกันประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต่อไปได้

แสดงความคิดเห็น