ลพบุรี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดเวทีบูรณาการองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562  ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารคณะเทคโนโลยีชั้น ห้องหลวงสรศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ประธานเปิดเวทีบูรณาการองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดลพบุรี ตาม นโยบายรัฐบาลที่มีแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอบวิทยาศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดรวมถึงแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับศักยภาพองค์การสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกันทุกฝ่ายและแผนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีดังกล่าวต้องมีความ วิชานี้เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนสามารถจัดทำแผนพัฒนาของภาคประชาชนที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักวิชาการและสามารถเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาระดับชาติได้

ซึ่งท่านในฐานะหน่วยงานสนับสนุนความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีคณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดลพบุรีได้มีการรวมตัวกันของภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินต่างถิ่นการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละ บาทงานจัดการทุนชุมชนและองค์กรการเงินรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน ดูจัดการโครงการบ้านพอเพียงชนบทให้กับชุมชนปี 2562 จำนวน 168 หลังและงบพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสจำนวน 200 หลังจำนวนเงิน ล้านบาทปีงบประมาณ 2563 ที่มีส่วนร่วมอย่างราบขายการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้นำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรชุมชนจึงได้กำหนดจัดงานเวทีบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพัฒนาและสังคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสังคมอย่างเป็นรูปประธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกและสร้างระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรชุมชนในการจัดงานครั้งนี้ขบวนขององค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีร่วมกับสถาบันพัฒนาชุมชนองค์กรมหาชนร่วมเพื่อให้เห็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ต้องการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไปสู่ทิศทางพัฒนายั่งยืนต่อไป

///////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////////////

แสดงความคิดเห็น