จ.เลย สพป.เลย เขต 2 ร่วมกับองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ขับเคลื่อน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ส่งต่อความรู้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ร.ร.บ้านผาหวาย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย สพป.เลย เขต 2ร่วมกับองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ขับเคลื่อน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ส่งต่อความรู้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ฯพณฯ ดร.เอวา ฮาเกอร์ เอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ประธานองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้ติดตามเยี่ยมชม Mobile Library รถห้องสมุดเคลื่อนที่และศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านผาหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปยังเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ตามโรงเรียน และหมู่บ้านห่างไกล หลังผลการสำรวจพบว่า เด็กในประเทศไทยจำนวนมากยังขาดทักษะการอ่าน และขาดหนังสือสำหรับเด็กไว้อ่านที่บ้าน ความยากจนไม่ใช่ปัญหาเดียวของการขาดโอกาสทางการศึกษา มีเด็ก ๆ จำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ระยะทางจึงเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงโลกของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ รถห้องสมุดจึงถือเป็นตัวแทนความรู้ที่จะวิ่งไปหาเด็ก ๆ และเป็นความหวังครั้งใหม่ที่จะมาเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ๆ องค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ จึงได้สานต่อโครงการมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ พร้อมหนังสือสำหรับเด็กเต็มคัน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เพื่อนำไปให้บริการแก่เด็ก ๆ ในสังกัดได้เปิดโลกกว้าง

ฯพณฯ ดร.เอวา ฮาเกอร์ เอกอัครทูต กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมจังหวัดเลย จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มองไปทางไหนก็เห็นแต่พื้นที่สีเขียว มีบรรยากาศที่ดีร่มรื่น แต่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ สำหรับการมาในครั้งนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับออสเตรียอันเป็นเวลายาวนานกว่า 150 ปี และมอบหนังสือ”คุณยายบนต้นแอปเปิ้ล” ให้กับโรงเรียนด้วย

ด้าน นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน โดยได้รับคำแนะนำจาก ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประสานงานขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยการประสานงานของ ดร.รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ได้สนับสนุนรถยนต์ (ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมตกแต่งเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่และงบประมาณ จำนวน 377,000 บาท เป็นค่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 95 โรงเรียน ในระยะที่ ๒ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ได้รับงบประมาณ จำนวน 140,000 บาท เพื่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ อีก จำนวน 30 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อจัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กระตุ้นให้เกิดความต้องการอ่านหนังสือ และมีนิสัยรักการอ่าน ให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิ่มบทบาทและศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการที่จะสนับสนุนการอ่านของเด็ก ๆ อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
————————-///—————-
บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

แสดงความคิดเห็น