ลพบุรี-กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ กระโดดร่มมิตรภาพ หน่วยทหารรบพิเศษ กลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปี 2562 ที่ ลพบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ สนามกระโดดร่มทางยุทธวิธี บ้านท่าเดื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วย ผู้แทนทหารหน่วยรบพิเศษ จากกลุ่มประเทศอาเซียน 8 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  ไทย กัมพูชา เวียนนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์  ได้ร่วมกันทำการกระโดดร่มมิตรภาพ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ หน่วยทหารรบพิเศษ กลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปี 2562   โดยใช้ครื่องบินลำเลียง แบบ บ.ล.295 ของกองทัพบกไทย จำนวน 4 เที่ยวบิน บรรทุกนักกระโดดร่มทั้งจากฝ่ายไทย และ มิตรประเทศ รวม 194 คน จากสนามบิน กองบิน 2 ฐานบินโคกกระเทียม มาทำการกระโดดลง ณ สนามโดดร่มบ้านท่าเดื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

           ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยรบพิเศษ และ  หน่วยทหารมิตรประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อประสานความร่วมมือด้านการฝึกศึกษา และการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

            กระโดดร่ม ของหน่วยรบพิเศษ ถือการแทรกซึมทางอากาศ ด้วยการกระโดดร่ม ถือเป็นคุณลักษณะ พื้นฐานของนักรบพิเศษ ที่จะนำกำลังทหารรบพิเศษ อาวุธยุทโธปกรณ์ เข้าสู่ที่หมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกระโดดร่มมิตรภาพ หน่วยทหารรบพิเศษ กลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปี 2562 ยังถือเป็นการแสดงขีดความสามารถในการกระโดดร่มร่วมกัน และถือเป็นนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบก ในการแสวงโอกาสในการฝึกร่วมในภารกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกผสม และการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้มีความแน่นแฟ้น อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือด้านความมั่นคง ของภูมิภาคอาเซียน

            โดยหลังเสร็จสิ้นการกระโดด และลงสู่ที่หมายแล้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย ผู้แทนทหารหน่วยรบพิเศษ จากกลุ่มประเทศอาเซียน 8 ประเทศ ยังได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึก และมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักกระโดดร่ม ให้แก่ผู้ร่วมทำการกระโดดร่มทั้งฝ่ายไทย และ มิตรประเทศที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

/////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี///////

แสดงความคิดเห็น