วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายจักรพงศ์ แสนสุข อัยการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ ” คืนไม้มีค่าให้ปฐพีที่ศรีสะเกษ ” โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พ.อ.วีระไชย เหเตโชดม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ นายเจริญ โมงขุนทด เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย นำข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อ.อุทุมพรพิสัย ร่วมปลูกต้นไม้ในสาธารณประโยชน์หนองโต่ง จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น เพื่อปลูกจิตสำนึก ทำความดีปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ ต.รังแร้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ในพื้นที่ ณ ที่สาธารณประโยชน์หนองโต่ง ต.รังแร้งอ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะกษ ให้คงอยู่ตลอดไป

 

แสดงความคิดเห็น