หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมอบวุฒิบัตรโครงการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้กับผู้ใช้แรงงาน และลงนามความร่วมมือ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มอบวุฒิบัตรโครงการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม SME  กลุ่มโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ใช้แรงงานทั่วไป พร้อมลงนามความร่วมมือยกระดับมือแรงงาน โดยมีนายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ร่วมงานจำนวนมาก

นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้นำนโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาผสมผสานกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และนโยบายนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งจังหวัด นำไปสู่การยกระดับฝีมือ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สอดคล้องกับโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ด้านนายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตระหนักความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ภายใต้เครือข่ายการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ในรูปแบบภาคีการทำงานที่สอดประสาน ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและได้รับการยอมรับ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือให้มีปริมาณมากขึ้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้สถานประกอบการในการรับพนักงานเข้าทำงาน

“นอกจากนี้ ยังได้นำภารกิจตามโครงการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม SME  กลุ่มโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ แรงงานทั่วไป ทั้งนี้ ได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มอบวุฒิบัตรโครงการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  เพื่อให้มีการเพิ่มช่องการการตลาด เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานฝีมือ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดประชาคมอาเซียน” นายประทีปกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา มีการสร้างเครือข่ายเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง และขยายกลุ่มสถานประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป กลุ่มอาชีพ ผู้ใช้แรงงานทั่วไป เช่น หลักสูตรเสริมทักษะ สาขาระบบจัดการน้ำอัจฉริยะผ่านมือถือ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตร และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สอดคล้องกับโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล

/////////

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น