สนามบินสุวรรณภูมิจัดโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


ผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประมาณ 900 คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดพื้นถนน ทาสีตีเส้นพื้นที่จอดรถเป็นต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยาน


น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในท่าอากาศยานฯ โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ทสภ. ผู้แทนจากส่วนงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. เข้าร่วมโครงการฯณ สถานีดับเพลิงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทสภ. จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีผู้บริหารพนักงาน จากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ประมาณ 900 คน ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการฯ อาทิ การทำความสะอาดป้ายบอกทาง การทำความสะอาดพื้นถนน ตัดหญ้า การทาสีตีเส้นพื้นที่จอดรถ การเก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ เป็นต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพภายใน ทสภ. บริเวณถนนสุวรรณภูมิสาย 2 ด้านหน้าสถานีดับเพลิง ทสภ.พื้นที่ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตั้งแต่สามแยกไฟแดงไปจนถึงอาคารซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ทสภ. (AMF), บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ด้านข้าง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ระยะยาวโซน C เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ ทสภ. ในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ (Happy and Healthy Run / Bike for the King) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562


ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสืบสานตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนต่อไป

//////////////////////////////
ธีระพล คุ้มสุข สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น