เรือนจำจังหวัดหนองคาย ปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 120 คน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 ที่เรือนจำจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทันฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์คดีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงคนชรา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป ซึ่งเรือนจำจังหวัดหนองคาย ได้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในวันนี้ รวม 120 คน แยกเป็นชาย 111 คน และหญิง 9 คน.

…………………………….

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น