จังหวัดยโสธรได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันวิสาขะบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ โดยได้มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ จำนวน 2,000 ต้น แยกเป็น ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ตะเคียนทอง พะยูงและอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน นอกจากนี้แล้วการปลูกต้นไม้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควันและยังจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อม รวมทั้งระบบนิเวศน์ที่ดีต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย

 00000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น