มุกดาหารประชาชนจิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อส่วนรวม ถวายพระราชกุศล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ”


วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่วัดบ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาวัดบ้านโนนทัน เพื่อถวายพระราชกุศล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และ ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันตัดหญ้า ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด รอบวัด และกำแพงวัด พร้อมทั้งทาสีกำแพง ทาสีหอระฆัง ทาสีห้องน้ำ กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้สำคัญ รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย


วัดบ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่ 45 ตารางวา เป็นวัดที่อนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีต้นไม้ใหญ่กว่า 300 ต้น และมีผึ้งหลวงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีแหล่งน้ำภายในบริเวณวัดแห่งนี้กว่า 6 ไร่ เพื่อใช้ในการประปา เพื่ออุปโภคบริโภคของพี่น้องในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ให้พี่น้องประชาชน รู้สึกหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ อำเภอดงหลวงจึงได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


———————————–
อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น