ผู้ว่าฯบุรีรมย์ทำพิธีไถ่ชีวิตโค– กระบือ 179 ตัว มอบแก่เกษตรกรฐานะยากจน นำไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จำนวน 179 ราย เป็นโคเพศเมีย 155 ตัว และกระบือเพศเมีย 25 ตัว รวมโค-กระบือ จำนวน 179 ตัว ให้แก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการฯ โดยมีนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายอำเภอหนองกี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบ ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ 5 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนารถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน โดยเกษตรกร อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ที่ได้รับมอบโค – กระบือ เพศเมียทั้ง 179 ราย ได้ร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ ว่าจะดูแลโคที่ได้รับมอบเป็นอย่างดี จะไม่ฆ่า ไม่ขายเด็ดขาด แต่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างสูงสุด


นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การไถ่ชีวิตโค – กระบือในวันนี้ ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นอภัยทานชีวิต ทางพุทธสาสนาถือว่าเป็นทานขั้นปรมัตถบารมี คือการให้ชีวิตเป็นทาน การร่วมกันทำบุญใหญ่ในการปล่อยชีวิตโค – กระบือ เป็นโอกาสอันดียิ่ง อีกทั้งยังเป็นการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนารถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 อีกด้วย


การไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน 179 ตัวในวันนี้ เพื่อให้กับเกษตรกรทั้ง 179 ราย ที่ได้รับมอบโค – กระบือ เพื่อเป็นการยืมเลี้ยงการผลิตนั้น ถือได้ว่าได้รับสิ่งอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ควรแก่ความภาคภูมิใจที่ได้รับ และหากผู้รับได้เลี้ยงหรือดูแลโค – กระบือ เป็นอย่างดี มีความขยันขันแข็ง ประพฤติดี ประพฤติชอบ ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ มีรายได้เพิ่มและมีความสุขความเจริญตลอดไป ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ยืมเพื่อการผลิตแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5,841 ราย

//////////////////
สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น