อุบลราชธานี – “OTOP วิถีไทย วิถีน่าน เชื่อมโยงสู่ AEC” ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เชื่อมโยงสู่ AECในครั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่น มาจัดแสดง ได้ชื่นชมและสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว ของจังหวัดน่านเข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 50 บูธ 70 ราย


เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีนายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน  “OTOP วิถีไทย วิถีน่าน เชื่อมโยงสู่ AEC”ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เชื่อมโยงสู่ AEC โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  การผลิต การตลาด เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญา ในท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ
พัฒนาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของตนเอง พร้อมกับนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น
เป็นที่ยอมรับของตลาด จังหวัดน่าน มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีภูมิประเทศสวยงาม ผู้คนมีจิตใจดี และได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดังนั้นผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดน่าน จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม หลากหลายรูปแบบและใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก


นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงาน “OTOP วิถีไทย วิถีน่าน เชื่อมโยงสู่ AEC”ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เชื่อมโยงสู่ AEC ในครั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่น มาจัดแสดง ได้ชื่นชม และสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชานี ได้ช่วยกันอุดหนุน สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสนับสนุน และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไ
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ – ๕ ดาว ของจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 50 บูธ 70 ราย

/////////////////////////////

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น