วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงแรม ดิ แอดเวนเจอร์ เมาน์เท่น คลับThe Adventure Mountain Club)อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีการประชุมสัมนาผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนของคคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.2562 โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และคณะกรรมการควบคุมผบิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ(คผยช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา
การประชุมสัมนาในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนจังหวัดและสื่อมวลชนจังหวัดละ 1 คน รวม 26 คน การประชุมได้มีการเสวนา ในบทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิด้าาอกับการดำเนินงานคสบคุมยาสูบในระดับพื้นที่แบบหวังผล ในเรื่องความสำคัญและความคาดหวังของคณะกรรมการระดับจังหวัด โดย นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ


บทบาทของผู้ทรงคถณวุฒิฯโดยรศ.กิตติ กันภัยและการขับเคลื่อนงานในจังหวัดพังงา โดย นพ.นเรศฤทธิ์ จะดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจ.พังงา
นอกจากนี้ยังได้จัดเสวนาประสบการณ์และการจับเคลื่อนงานในจังหวัดเมื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ โดย นส.สรัญญา บุญโสม ผู้ทรงจ.กระบี่ นส.พรองค์อินทร์ ธาระธนผล จ.ตรัง และนส.นิตยา ราชานา ผู้ทรงฯ จ.พังงา โดยมี ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย บรรยายกลยุทธ์บริษัทบุหรี่และอุปสรรคในการควบคุมยาสูบ โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ จุดเน้นกฏหมายควบคุมยาสูบ สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจและถูกต้อง โดยนายจิระวัฒน์ อยู่สบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฏหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ระดมความคิดกลุ่มจังหวัด บทบาทผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อฯจะช่วยขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบจังหวัดได้อย่างไร

//////////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น