จังหวัดยโสธรทำพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยบั้งไฟจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการป้องปรามและจับกุมผู้ที่ลักลอบเล่นการพนันบั้งไฟในพื้นที่

          ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยบั้งไฟจังหวัดยโสธร โดยได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและกำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (กอ.รมน.) จำนวน 65 นาย ในการออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการขออนุญาตจุดบั้งไฟตามชุมชนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการป้องปรามและจับกุมผู้ที่ลักลอบเล่นการพนันบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชนต่างๆในพื้นที่

ซึ่งจังหวัดยโสธรได้ออกประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างอื่นใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 และฉบับที่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10มิถุนายน 2559 เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศจังหวัดยโสธร ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการลักลอบเล่นพนันบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการจัดงานของแต่ละชุมชนห้ามไม่ให้จัดให้มีการพนันบั้งไฟโดยเด็ดขาดและขอให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าหากมีการตรวจพบว่ามีชุมชนใดมีการขออนุญาตจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแล้วมีการปล่อยให้มีการลักลอบเล่นการพนันบั้งไฟ คณะกรรมการจัดงานหรือผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

                          สำหรับในจังหวัดยโสธรมีหมู่บ้านชุมชนต่างๆในพื้นที่มาขออนุญาตจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและจุดบั้งไฟ ในปี 2562 นี้ จำนวน 159 หมู่บ้าน และทางจังหวัดอนุญาตให้จุดได้ตั้งแต่วันที่ 7พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2562 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในช่วงบุญเดือนหกเท่านั้น ส่วนขนาดของบั้งไฟที่อนุญาตให้จุดได้ท่อขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ร่วมชมงาน

                                                     0000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น