เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่อุทยานการเรียนรู้ TK park Yala ภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และข้าราชการที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดไม่ได้ และเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในระดับพื้นที่และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนรับทราบในวงกว้างและการจัดการเสวนา “เสวยราชสมบัติกษัตรา” เป็นกิจกรรมที่จะได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธี ลำดับขั้นตอนพระราชพิธีตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องพลีกรรมตักน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำอภิเษก และเป็นภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการสืบทอดรักษาจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และของชาติ รวมถึงสร้างความรักความสามัคคีแก่ป่วงชนชาวไทยตลอดไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังกล่าวอีกว่าจ.ยะลา โดยเทศบาลนครยะลา ได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานจังหวัดยะลา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดและการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในพื้นที่จังหวัดยะลา ส่วนวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมการเสวนา เสวยราชสมบัติกษัตรา โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายอพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ ผู้บริหารสำนักพิมพ์มติชนและบรรณาธิการหนังสือ เสวยราชสมบัติกษัตรา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธี กับขั้นตอนพระราชพิธี และพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขณะที่นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดให้จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

/////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น