ชาวอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมปลูกป่าคืนไม้มีค่าให้ปฐพีที่ศรีสะเกษ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย, นายประถม บึงไกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง,นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ,ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ โครงการพัฒนาป่าทุ่งกุลาร้องไห้ 2 ศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย ได้ร่วมกันจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐมพีที่ศรีสะเกษ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยในวันนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการคืนไม้มีค่าให้ปฐพีที่ศรีสะเกษ เป็นการดำเนินงานที่ดีของอำเภออุทุมพรพิสัย ที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งยังปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาป่าและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ จึงนับได้ว่าเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อรณรงค์การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจที่มีค่าในพื้นที่สาธารณะและครัวเรือนเกษตรกรให้มีเพิ่มมากขึ้น และการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งยังรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า และร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งยังปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาป่าและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ชนิดต้นไม้ที่ปลูก ประกอบด้วย ยางนาแดง ประดู่ มะค่าโมง แคนา สะเดา และขี้เหล็ก จำนวน 5,000 ต้น

แสดงความคิดเห็น