วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมืองสุรินทร์  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ ปิยสีโล)เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(มหานิกาย) เป็นประธานสงฆ์ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้กับนาคที่เข้าอุปสมบท จำนวน 174 รูป  และที่ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ  นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธรรมยุติกนิกาย)เป็นประธานสงฆ์ และเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้กับนาคที่เข้าอุปสมบท จำนวน 128 รูป ซึ่งวัดทั้งสองแห่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และมีเหล่าบรรดาญาติมิตรของผู้ร่วมบรรพชาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ด้วยมหาเถรสมาคมและรับบาล ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงกำหนดจัดโครงการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูป โดยกำหนดเป้าหมายให้จังหวัดสุรินทร์รับสมัครผู้บรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ จำนวน 99 รูป แต่มีผู้ประสงค์เข้าบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต รวม 302 รูป คณะมหานิกาย กำหนดจำวัดปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางบ้านละเอาะ ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์  ธรรมยุตจำวัดปฏิบัติธรรมที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค. 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน

//////////// เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น