จังหวัดยะลา ร่วมกับเครือข่ายด้านแรงงาน จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “แรงงานก้าวหน้า ไม่พึ่งพายาเสพติด เศรษฐกิจก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน”

นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยะลา ประจำปี 2562  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เครือข่ายด้านแรงงาน และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารภายใต้มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ในความร่วมมือ วิศวกรอาสา นายช่างอาสา ร่วมกันจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยะลาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน และให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมของผู้ใช้แรงงานให้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคง อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีส่วนร่วมในการมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้ใช้แรงงานจึงสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการแสดงพลังให้เห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานในจังหวัดยะลาด้วย

นายวรเชษฐ์ พรมโอภาส รองผวจ.ยะลา เปิดเผยว่า วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ถือเป็นวันสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติ รัฐบาลมีความห่วงใย และตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานจึงมุ่งมั่นในการดำเนินงาน จึงได้มีนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้ใช้แรงงานและครอบครัวให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมั่นคง มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา    การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การหลอกลวงแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ การผลักดันแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม การยกระดับฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถแรงงานไทย อีกทั้งต้องขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว และการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้อง  ผู้ใช้แรงงานรวมไปถึงครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความสมดุลในทุกมิติ การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยะลาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายด้านแรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป เปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้างทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ลูกจ้าง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรด นิทรรศการทางวิชาการ จากหน่วยงานต่าง ๆ  การรับบริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพฟรี การเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก กิจกรรมตรวจความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย เป็นต้น อันเป็นการสร้างความรัก   ความสามัคคี และยังประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวมของจังหวัดยะลาต่อไป

//////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น