ศรีสะเกษ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9

27

องค์กรภาคเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคลแก่ประเทศและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติจนถึง 5 ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พ่อหลวง ร.9

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความสิริมงคลแก่ประเทศ และ ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เป็นการแสดงความจงรักภักดีและต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีพระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมเจริญพุทธมนต์กับองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมในพิธี

นายวิทยา กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และ โรคระบาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้คนภายในประเทศเกิดความขัดแย้งทางความคิด มีความแตกแยกในสังคม ขณะที่สังคมส่วนใหญ่ในประเทศนับถือพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมติมหาเถรสมาคม จึงเห็นควรให้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี

https://youtu.be/iNHoqi7osXY

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ