กาฬสินธุ์-จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสู่โคกหนองนากัลยาณมิตร

14

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายสนั่น  พงษ์อักษร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดกาฬสินธุ์  นำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาอำเภอกมลาไสย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและนายอำเภอกมลาไสย ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ที่แปลงโคก หนอง นา กัลยาณมิตร บ้านหนองแปน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมแรงร่วมใจการปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการปรับพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นของนายศุภมิตร นาทองรัตน์ ซึ่งได้เข้าอบรมตามโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

ทั้งนี้กิจกรรม เอามื้อสามัคคี  ตามโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง แปลง โคก หนอง นา กัลยาณมิตร ครั้งนี้  เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมมือกันเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าว นำความรู้ที่ใช้ในการอบรมไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมีพี่เลี้ยงซึ่งเรียกว่าครูพาทำ เป็นผู้ให้ความรู้และให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนหน่วยงานเครือข่ายเข้ามาให้การสนับสนุน ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานประมงฯ และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์