สงขลา-นิพนธ์ ผลักดัน นำที่สาธารณะจัดระเบียบค้าขายสร้างรายได้ให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนช่วง COVID-19

18

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 พ.ย.63 ที่หอประชุมอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “วันนี้ต้องการมาขอบคุณท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตทุกท่านถือว่าเป็นกำลังหลักในช่วงที่เกิดวิกฤติ COVID-19 ทุกท่านได้เป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาล นโยบายของสาธารณสุข ไปบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ จนประสบความสำเร็จ ในการต่อสู้ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณที่ทุกคนที่ได้ทุ่มเทกันในเรื่องเกี่ยวกับวิกฤติCOVID-19 โดยใช้กลไกท้องถิ่นและท้องที่ในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

ดังนั้นต้องทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัง COVID-19 อย่างปลอดภัย ทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสุขภาพยกระดับการท่องเที่ยวให้คนทั่วโลกมาท่องเที่ยวหรือด้านสาธารณสุข ด้านการรักษา และป้องกัน COVID-19 อย่างเต็มรูปแบบได้อย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติว่าไทยมีระบบควบคุมการระบาดที่มีประสิทธิภาพ และหากมีการติดเชื้อเราก็สามารถรักษาให้หายได้ โดยสามารถรักษามาตรฐานการป้องกัน COVID-19 ได้”

นายนิพนธ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า “ได้มอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งขอให้หน่วยงานและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องหาแนวทางวางแผนสร้างที่ให้น้ำอยู่ และ สร้างทางให้น้ำไหล ในช่วงปกติให้ท้องถิ่นต่าง ๆ สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำในชุมชน หมู่บ้าน รอไว้หากมีโครงการจะได้หยิบยกไปดำเนินการได้ทันที ส่วนแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชนท้องถิ่นสามารถขุดลอกขยายพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้เลย ในส่วนปัญหาอุทกภัยขอให้ช่วยกันลดความสูญเสีย ในช่วงเกิดภัยพิบัติ ขอให้ทุกคนรักษาชีวิตไว้ก่อนเป็นอันดับแรก ในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหาย รัฐบาลได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อเยียวยาช่วยเหลือไว้แล้วตามระเบียบของทางราชการและหากเป็นไปได้ขอให้ถ่ายภาพความเสียหายในด้านต่าง ๆเพื่อประกอบการขอความช่วยเหลือต่อไป”

“ขอฝากนโยบายด้านความปลอดภัยทางท้องถนนที่ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง จึงอยากขอความร่วมมือจากหน่วยงานในทุกภาคส่วน มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด” นายนิพนธ์กล่าว

นอกจากนี้ ในส่วนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้น จะดำเนินการเตรียมความพร้อมและผลักดันแนวทางการนำที่ดินสาธารณะซึ่งอยู่ภายในภารกิจของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย นำมาจัดระเบียบกำหนดลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่อให้พี่น้องได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า หรือ ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สาธารณะ ตลอดจนการหารือเพื่อขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีที่ดินที่อยู่ในการครอบครอบครองของเอกชน นำมาเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในช่วง COVID-19 นี้

ภาพ/ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา