อุบลราชธานี-สมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงความคืบหน้าและรับรองคณะกรรมการระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน

48

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีนางพิมพกาญจน์ พลสมัคร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงความคืบหน้าและรับรองคณะกรรมการระดับตำบลระดับหมู่บ้าน โดยมีนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์อดีตรองประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี นายธิติวัฒน์ โควสุรัตน์ รองประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี ดร.ถนอม คะตะวงศ์ กรรมการและผู้สังเกตุการณ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพืชเศรษฐกิจไทยระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้านและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทรทั้ง 6 ตำบล จำนวน 600 คน
เข้าร่วมประชุมโดยมี นายธนกฤต สายใจประธานสมาคมพืชเศรษฐกิจไทยอำเภอโพธิ์ไทร เลฃานุการสภาอบจ.อุบลราชธานีกล่าวรายงาน นายสุรศักดิ์ โสภา ประธานสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทยจ.อุบลราชธานี พ.ท.บุญเลิศ เข็มเพชร จ.ส.อ.สุวรรณ แสงงาม นายวิรัชปวะภูโต รองประธานสมาคมฯ(รอง1,2,3) นายเกรียงศักดิ์ โพธิ์เชียงรากเลขานุการ นายสวัสดิ์ สร้อยสิงห์ กรรมการฝ่ายตลาดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและนายสุรัตน์มีเลิศ เลขานุการสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย ทำหน้าที่เป็นพิธีกรโดยได้จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและรับรองคณะกรรมการระดับตำบลระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการดังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนเสนอร่างพระราชบัญญัติตัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจ,เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนปลูกพืชเศรษฐกิจไทยที่มีราคาสูงและมีความต้องการของตลาด,เพื่อทดแทนพืชเศรษฐกิจบางชนิดที่มีราคาตกต่ำเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือด้านวิชาการ เทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตพืชเศรษฐกิจให้มีคุณภาพสูงโดยมีการรับรองคุณภาพมาตราฐานสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้
เป็นศูนย์กลางประสานที่มีผลกับพืชเศรษฐกิจและเพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์อีกด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากในอดีตกัญชาเป็นส่วนผสมของยารักษาโรคหลายชนิดตามตำรับยาแผนโบราณที่บันทึกไว้ของวัดโพธิ์ และตำรายาแพทย์แผนไทยแต่กลับกันกัญชากลายเป็นยาเสพติดประเภท 5 จนถึงปัจจุบัน
ในปัจจุบันแม้ว่ามีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขออกมาหลายฉบับให้สารองค์ประกอบในกัญชาเช่นสาร CBD, THC สามารถใช้รักษาโรคได้ และยังให้สถาบันการศึกษาร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ สามารถปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยและพัฒนา นำมารักษาโรคได้แต่ประกาศดังกล่าวประชาชนส่วนมากของประเทศไทยไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวจึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมในภาคประชาชนขึ้นอย่างมาก
เพื่อจะส่งเสริมให้กัญชาไทย เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยมีประชาชนคนไทยได้มีส่วนจึงสมควรให้มีการจัดตั้งส.พ.ศ.ช.เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอันเป็นพืชที่มาจากเกษตรที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเป็นสมุนไพรไทยเช่น กัญชา และพืชสมุนไพรอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในทางยาที่มีคุณค่ามากในปัจจุบันประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการปลูกในการผลิตเป็นยาประโยชน์กับประชาชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ภาพ/ข่าว วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี