ผู้ตรวจราชการฯ ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรฯ สร้างการรับรู้ เสริมความเข้าใจ สู่ผู้ปฏิบัติงาน

20

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งให้ผู้ตรวจราชการ ดำเนินการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2563 โดยท่านผู้ตรวจดาเรศร์ กิตติโยภาส ซึ่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 ได้กำหนดเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการตรวจติดตามในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดศรีสะเกษทุกหน่วยงาน ร่วมการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ มีประเด็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 ประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (2) การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ (3) ผลความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 3.1)โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3.2)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3.3)โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 3.4)โครงการพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (4) ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อภาคการเกษตร (5) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน/โครงการที่มีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร

จากผลการประชุม ทำให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการรายงานปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การหารือแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป                   

นายประธาน พลโลหะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับผลการประชุมในครั้งนี้ ความว่า  “การตรวจติดตามโครงการตามแผนตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ ส่งผลให้หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับภูมิภาค ได้มีโอกาสในการนำเสนอปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการ เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม สามารถแก้ไขปัญหา และขยายแนวความคิดที่ดีต่อไปได้ และที่สำคัญจังหวัดศรีสะเกษขอขอบพระคุณ ท่านดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มาเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ขับเคลื่อนโครงการและนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป”

ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ