วชช. ยะลา เปิดงาน เบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้”

33

วันนี้ 24 กันยายน 2563 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัย และนวัตกรรม เดินทางเป็นประธานเปิดงาน“เบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้”โดยทางวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดขึ้นโดยมีนักศึกษาและบุลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,250 คน

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในจังหวัดยะลาตลอดมา โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน รูปแบบที่ 2.การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ และรูปแบบที่ 3.การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการตอบสนองการพัฒนาบนฐานศักยภาพและความต้องการของชุมชน มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอิสลามศึกษา และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ยึดหลัก ใครอยากเรียนต้องได้เรียน เรียนใกล้บ้าน ราคาถูก

การจัดงาน“เบิกฟ้า วชช.ยะลา พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข วิถีชีวิตชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้สังคมได้ประจักษ์ ซึ่งกิจกรรมก็จะประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาในอำเภอเมือง อำเภอเบตง และอำเภอรามัน รวม ๘ สาขาวิชา นิทรรศการแสดงผลงานของชุมชนต่างๆ ที่วิทยาลัยชุมชนยะลาไปส่งเสริมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมือง ชุมชนโกตาบารู อำเภอรามัน ชุมชนบ้านคอกช้าง และชุมชนบ้านในหลง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต นิทรรศการแสดงผลงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยขุมชนสตูล การแสดงรำกริซรามันห์โบราณ การรำตารีตูกัต และการแสดงแฟชั่นโชว์ “ทรี เซาน์เทิร์น บอเดอร์ โพรวินซ์ คัลเชอรอล ออฟ วาย ซี ซี แฟชั่น โชว์ การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมการประกอบอาหารคาว-หวาน เช่น ขนมคลุกฝุ่น ตูปะซูตง ขนมจูโจ ขนมอาเกาะ ไก่ฆอและ นาซิดาแฆ โรตีลีลา และชาชักลีลา เป็นต้น การสาธิตการทำอาหารหวาน เช่น ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวเหนียมหลาม และขนมอาเกาะ เป็นต้น การประกวดความสามารถและการแสดงของนักศึกษา เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงไทยสากล การประกวดมิสเตอร์ แอนด์ มิส วาย ซี ซี 2020 รวมทั้งการแสดงความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา