ลพบุรีสำนักงานชลประทานที่10จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ

13

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ที่ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน” โดยมี นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้ง 14 โครงการ ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10 จำนวน 150 คน โดยมีหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ได้รับข้อมูลและร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันบำรุงรักษาระบบชลประทาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน รวมถึง รับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ พร้อมตอบข้อซักถามของเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง