ศรีสะเกษ-ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดถ้ำวังพญานาคอีสานล่าง

108

ทีวีช่อง 3 HD บันทึกรายการ “เที่ยวละไม…ไทยแลนด์เวิลด์” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน และมัคคุเทศก์น้อย ร่วมต้อนรับ และอำนวยความสะดวก กับ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร และคณะทีมงานถ่ายทำสารคดีการท่องเที่ยว ที่ได้รับความยนิยมสูง เป็นการเดินมาศึกษาข้อมูล ชมสถานที่ภายในวัดโดยรอบ พร้อมกับการบันทึกเทปรายการ “เที่ยวละไม…ไทยแลนด์เวิลด์” เผยแพร่ทางช่อง 3 HD เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยเทปนี้จะนำออกอากาศในเช้าของวันที่ 27 กันยายน 2563 ช่วงเวลา 05.00 – 05.30 น. อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนอีสาน คนจังหวัดศรีสะเกษ ที่จะได้ถูกนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว

โดยพระครูวิจิตร วินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ตนบวชเป็นพระ ก็ได้ติดตามพระอาจารย์ ปฎิบัติธรรม เดินธุดงค์ไปทั่ว ทั้งในและต่างประเทศ ก่อนที่จะได้เดินทางกลับมาบ้านเกิด และมาตั้งวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยใช้ขันติทั้งการก่อสร้าง และการปฎิบัติธรรมอยางไม่เคยอาลัยในชีวิตของตน เพราะคิดเสมอว่า เราได้ถวายแล้วเพื่อพระพุทธเจ้า เพื่อพระศาสนา จนทำให้ทุกสิ่งสำเร็จมาโดยลำดับตามความตั้งใจ จากพื้นที่นาของพ่อ เพียง 12 ไร่ นำมาสร้างวัด และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ก็ได้รับตราตั้งวัดชื่อว่า “วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม”(ธ) ก่อนที่จะได้รับตราแต่งตั้งเจ้าอาวาสเมทื่อ 5 มิถุนายน 2544 จากนั้นก็ใช้หยาดเหงื่อ แรงกายทำการบูรณะวัดเรื่อยมา และได้รับพระราชทานโปรดเกล้า พระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ พระครูเจ้าอาวาสวัดราษชั้นโท เมื่อปี พ.ศ.2549 เป็นพระครูวิจิตรวินัยคุณ และ 22 มกราค 2555 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูเจ้าอาวาสวัดราษชั้นเอก ในราชทินนามเดิมว่า “พระครูวิจาตรวินัยคุณ”

ความมุ่งมั่นในครั้งนี้ ได้กำหนดการก่อสร้าง “พระมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครูศาสดา และเป็นปูชนียสถานอันสำคัญ ทั้งในด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรม โดยรวบรวมช่างสืบหมู่ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม และได้ตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะทำถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นพระมหาบุญเสริมส่งพระบารมีค้ำจุนพระราชวงศ์จักรี อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวปกเกล้าของปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ได้มีแผ่นดินแหลมทองเป็นที่พึ่งอันผาสุก ร่มเย็นตลาดมา และเนื่องในโอกาสมหามงคลยิ่ง ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ เป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ พระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

“พระมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา” ได้กำหนดการก่อสร้างเป็น 5 ชั้น ชั้นแรกกำหนดเป็นศาลาไว้ประกอบกิจงานบุญ จัดทำเป้นเสมือนถ้ำวังพญานาคาพิภพ ทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนา มีพระประธานหน้าตักกว้าง 109 นิ้วประดิษฐานไว้, ชั้นที่กำหนดสร้างเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ตบแต่งเป็นงานรูปปั้นพุทธประวัติและทศชาติบารมี หนทางพ้นทุกข์ มีหิริโอตัปปะ รู้ดีรู้ชั่ว ยกฐานะจิตใจ รอยเชื่อมระหว่างมนุษย์ กับ สวรรค์ โดยมีพระพุทธปริพนิพาน ชั้นที่ 3 กำหนดเป็นชั้น ทิพยวิมาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่มาศึกษา มาท่องเที่ยวชม ได้ยกจิตใจให้สูงขึ้น มุ่งมั่นสร้างกรรมดี ละชั่วกลัวบาป พรีอมภาพกิจกรรมฝาผนัง 3มิติ เล่าเรื่อง พระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงเป็นศานูปถัมภก ทั้งอดีต จนปัจจุบันทุกพระองค์ พร้อมประดิษฐานพระไพรีพินาศขนาดใหญ่เป็นองค์ประธาน, ชั้นที่ 4 เป็นที่ตั้งของพระมหาอุโบสถเจดีญ์ มีวิหารปราสาททั้ง 4 ทิศ โดยมีพระพุทธนิมิต ปรางค์สดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 16 นิ้ว ประดิษฐานบนบุษบก สลักลวดลาย สมัยอยุธยา เป็นองค์ประธาน และชั้นที่ 5 เป็นพระมหาเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีบันไดเชื่อมรอบผนังอุโบสถ ขึ้นไปกราบไหว้สัการะบูชาได้ทุกวัน ภายในเป็นบุษบกเจดีย์ ที่พระองค์ทรงสละลาภยศ สรรเสริญ ความสุขทั้งหลาย เพื่อหาทางพ้นกิเลส เครื่องร้อยรัดทั้งปวง จนบรรลุธรรมอันวิเศษ เข้าถึงวิมติหลดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ที่ชั้นที่ 1 พร้อมกำลังเริ่มงานก่อในชั้นที่ 2 แล้ว

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ