บุรีรัมย์-ชาวอ.นางรอง รวมตัวคัดค้านสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดถนน 24 ชี้ผลกระทบมากกว่าผลดี

31

ตัวแทนชาวบ้านอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ รวมตัวคัดค้านยุติโครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ชี้ส่งผลกระทบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวมากกว่าผลดี พร้อมขอให้ผลักด้นการสร้างทางเลี่ยงเมือง (วงแหวนรอบเมือง) แทน

(20 ส.ค.63) ตัวแทนชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในนาม “กลุ่มชาวนางรองร่วมใจไม่เอาทางยกระดับ” ประมาณ 20 คน ได้รวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวถือป้ายเรียกร้องคัดค้าน โครงการสำรวจออกแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 กับทางหลวงหมายเลข 2037(แยกนางรอง) แต่อยากให้พิจารณาผลักด้นก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง หรือ(วงแหวนรอบเมือง) แทน โดยตัวแทนชาวบ้านผู้ประกอบการที่ออกมาคัดค้าน ให้เหตุผลว่าหากมีการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน สร้างความเดือดร้อนเสียหายกับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ศาสนสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถเก่าแก่ พระประธานรูปปั้น และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง ซึ่งหากมีการก่อสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นจะประมาณค่าความเสียหายไม่ได้ ทั้งจะกระทบทั้งด้านจิตใจ เศรษฐกิจ และคุณค่าในศิลปะ วัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านยังได้ร่วมกันเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนางรอง เพื่อนำข้อเรียกร้องเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาทบทวนยุติโครงการสำรวจก่อสร้างทางแยกต่างระดับดังกล่าวด้วย และขอให้ช่วยผลักดันการสร้างทางเลี่ยงเมือง(วงแหวนรอบเมือง) ในระยะที่เหมาะสมที่จะสามารถรองรับการขยายความเจริญของเมืองได้ในอนาคต

นายสุรศักดิ์ เพชรสว่าง ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า วันนี้ชาวอำเภอนางรอง ส่วนใหญ่เห็นว่าจะมีหน่วยงานมาก่อสร้างทางต่างระดับ ซึ่งหากมีถนนต่างระดับขึ้นมา ชาวนางรองจะได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือน วัด โรงเรียนที่อยู่ใกล้ต่างก็ได้รับผลกระทบ พวกเราจึงไม่เห็นด้วย และทำหนังสือยื่นต่อนายอำเภอนางรอง เพื่อจะให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความต้องการของชาวอำเภอนางรอง ซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีการจ้างบริษัทอยู่ระหว่างการสำรวจ และใช้งบประมาณกว่า 13 ล้านบาท จึงออกมาคัดค้านอยากขอให้ยุติ แต่พวกเราชาวอำเภอนางรองต้องการถนนเลี่ยงเมือง เพราะหากมีถนนแล้วความเจริญก็จะตามไป อย่าให้มากระจุกอยู่เฉพาะในตัวอำเภอนางรอง ต้องกระจายไปข้างนอกด้วย

ด้านนายสมคิด เอกอนันต์วงศ์ ชาวบ้านอำเภอนางรอง กล่าวว่า หากมีการก่อสร้างทางยกระดับ การเจริญของเมืองจะไม่ขยายตัว เรื่องจากเส้นทางคมนาคมไม่ขยายตัวออกไปรอบนอกเมือง เศรษฐกิจทรุดและการค้าขายริมถนนทางหลวงหมายเลข 24 ซบเซา เนื่องจากกำลังซื้อจะมีอยู่เฉพาะคนนางรองและอำเภออื่นใกล้เคียงเท่านั้น รายได้ในท้องถิ่นลดลง ทัศนียภาพและภูมิทัศน์จะเสียไปจากโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ จะส่งผลกระทบด้านสังคม เกิดความแตกแยกของประชาชนในอำเภอนางรอง ระหว่างกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย จึงอยากให้มีการทบทวนและพิจารณายุติโครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 (แยกนางรอง) และขอให้ช่วยผลักดันการสร้างทางเลี่ยงเมือง (วงแหวนรอบเมือง) ในระยะที่เหมาะสมที่จะสามารถรองรับการขยายความเจริญของเมืองได้ในอนาคต

ขณะที่นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง กล่าวว่า หลังรับหนังสือจากชาวบ้าน ก็จะได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบถึงความต้องการของชาวบ้าน เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ส่วนในขั้นตอนของการสำรวจซึ่งบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ ก็มีเวทีที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ประมาณเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งก็จะให้ประชาชนเข้ามาร่วมให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาการจราจรของอำเภอนางรอง ที่เป็นเส้นทางผ่านไปหลายจังหวัด และมีการจราจรที่คับคั่งค่อน ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและดำเนินการสำรวจไปพร้อมๆ กัน

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์