ศรีสะเกษ-สกช.ส่งมอบพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

64

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งมอบพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อรองรับน้ำธรรมชาติลงหนองน้ำสาธารณะและพิธีส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แก่ชาวตำบลหนองใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์, นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่, นางสาวพิชามญช์แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ, หัวหน้าส่วนราชการ และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม”รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีส่งมอบพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อรองรับน้ำธรรมชาติลงหนองน้ำสาธารณะและพิธีส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ บริเวณหนองตุ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ( หนองตุ หนองสถานีตำรวจ หนองโรงพยาบาลเมืองจันทร์ และหนองข้างโรงพยาบาลเมืองจันทร์ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร) มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระราชาอุปถัมภ์ และได้ส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์พื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดสรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ฝนตกตามธรรมชาติ มีปริมาณน้ำน้อย และมีพื้นที่ตามหลักธรณีวิทยาเปลือกโลกสูงชัน ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ ทำให้เกิดภัยแล้งขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร การทำไร่ ทำนาของประชาชน ประสบปัญหามากว่า  10 ปี ประชาชนในพื้นที่และส่วนราชการในอำเภอเมืองจันทร์ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่น ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ เป็นต้น รวมประชากรกว่า 5,000 คน ได้ผลกระทบจากภัยแล้ง มีผลกระทบต่อภาคเกษตร การประกอบอาชีพการทำนา โดยเฉพาะการปลูกข้าว 13,000 ไร่การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขการขาดแคลนน้ำ บริโภค อุปโภค และการทำการเกษตร ให้กับประชากรชาวตำบลหนองใหญ่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านหนองดุม หมู่ที่ 4, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อรองรับน้ำธรรมชาติลงหนองน้ำสาธารณะ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระราชาอุปถัมภ์

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ทราบว่าพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่วิกฤติที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ดอน ขาดแคลนแหล่งน้ำ สภาเกษตรกรแห่งชาติทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้พี่น้องเกษตรกร มีหน้าที่ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ เพื่อเชื่อมโยงส่วนราชการให้เข้าถึงเกษตรกรโดยตรง สิ่งใดในพื้นที่สามารถประสานโครงการไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดงบประมาณลงมาเพิ่มเติม ได้ดำเนินการให้พี่น้องเกษตรกรได้โดยเร็ว

////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ