ยโสธรสืบสานประเพณีลงแขกดำนาเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล

46

แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายโคก-หนอง-นา โมเดลอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีลงแขกดำนาในแปลงนาอินทรีย์ของเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลงแขกดำนาของชาวนาไทยให้คงอยู่และขับเคลื่อนกิจกรรมโคก-หนอง-นา โมเดลให้เป็นจุดตัวอย่างเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์ของชุมชนให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 

นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมพายก่องข้าว แบกบักจก ลงแขก เอามื้อสามัคคี โคก-หนอง-นา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง ร่วมกับเครือข่ายโคก-หนอง-นา โมเดลอำเภอค้อวัง ได้ร่วมกันจัดขึ้นที่แปลงนาอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่พิมพา  มุ่งงาม บ้านดวน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ พร้อมกับได้นำสมาชิกเครือข่ายโคก-หนอง-นา โมเดลอำเภอค้อวัง ผู้นำชุมชน จิตอาสาพัฒนา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรการพัฒนาสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง จำนวนกว่า 50 คน ร่วมกันลงแขกดำนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลงแขกดำนาซึ่งเป็นวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของชาวนาไทยให้คงอยู่กับชาวนาไทยตลอดไป รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโคก-หนอง-นา โมเดลให้เป็นจุดตัวอย่างเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์ของชุมชนให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน ขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตและขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข 

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี     รายงานจากยโสธร