ศรีสะเกษ-เชิดชูแม่ตัวอย่างที่ทำคุณให้สังคม เฉลิมพระเกียรติ

77

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด และ 14 องค์กรด้านสังคม จัดพิธีเชิดชูเกียรติ มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ

บ่ายของวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม ( วัดพระโต ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระมหาสิงโห ปุณนเมโท รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม และคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมอนุโมทนาบุญกุศล กับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, นายทิวา รุ่งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ และ องค์กรเครือข่ายด้านสังคม จำนวน 14 องค์กร จัดพิธีอันทรงเกียรติ เปิดกรวยถวายความเคารพ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความหมาย และมีความสำคัญยิ่งต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทฯ ที่ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบพรรณนาได้ ในการนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ แม่ตัวอย่างดีเด่น ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ยังทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ จำนวน 25 คน ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องจากสังคม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่วงศ์ตระกูล สืบไปด้วย

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการพิธีเชิดชูเกียรติ มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ในนามของสภาวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัด และองค์กรเครือข่าย อีก 14 องค์กร ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12สิงหาคม 2563 เป็นการส่งเสริมและยกย่องแม่ตัวอย่าง ที่เป็นต้นแบบของครอบครัว และทำคุณประโยชน์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม สร้างความสมัครสมานสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว สังคม ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำรงชีวิตของคนรุ่นหลังต่อไป

//////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ