ศรีสะเกษ-พนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

65

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ นำลูกค้า เกษตรกร ที่ติดต่องานธนาคาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ นายคณาธิป นพพิบูลย์ ผู้จัดการ ธนาคาร ธกส.สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำพนักงานธนาคาร สวมเสื้อสีฟ้า  ลูกค้าธนาคาร เกษตรกร ที่มาติดต่องานธนาคาร ในเช้าของวันนี้ ร่วมประกอบพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายความจงรักภักดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์  ประธานอ่านอาศิรวาท ถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย จากนั้นประธานนำคณะพนักงาน เกษตรกร ลูกค้าธนาคาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดิ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

พระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทุ่มเทอุทิศกำลังพระวรกาย พระสติปัญญา พระราชทรัพย์ ในพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อเกื้อกูลประโยชน์สุขของพสกนิกรนั้น เป็นผลให้เกิดความมั่นคงและนำสันติสุขมาสู่ปวงชนชาวไทย

///////////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ