สงขลา-สภานักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า1 ล้านตัว ที่เกาะหนู-เกาะแมว และ บริเวณชายฝั่งทะเลสาบสงขลาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ปูม้าทั้งในทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย

14

สภานักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า1 ล้านตัว ที่เกาะหนู-เกาะแมว และ บริเวณชายฝั่งทะเลสาบสงขลาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ปูม้าทั้งในทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย

ที่ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขาอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายชินกร หวังสป ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานำนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวนเกือบ 100 คนเดินทางมารับพันธุ์ลูกปูม้าจำนวน 1 ล้านตัว จากศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์ลูกปูบ้านหัวเขาเพื่อนำไปปล่อยที่บริเวณเกาะหนู-เกาะแมว โดยแบ่ง นักศึกษาออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกนำพันธุ์ลูกปู จำนวน 5 แสนตัวนั่งเรือออกไปปล่อยบริเวณเกาะหนู-เกาะแมวส่วน ชุดที่ 2 อีก 5 แสนตัว นำไปปล่อยบริเวณชายฝั่งในทะเลสาบสงขลา ที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)บ้านบ่อเก๋ง ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร เพื่อให้ลูกปูทั้งหมดที่ปล่อยในวันนี้ได้ทำการแพร่ขยายพันธุ์ทั้งในทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งบ้านบ่อเก๋ง มีป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าโกงกาง ที่อุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นที่อาศัยของลูกปูได้นายชินกร หวังสปประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามาทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปู 1 ล้านตัว ที่บริเวณชายฝั่งในทะเลสาบสงขลาที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)บ้านบ่อเก๋ง ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร และนั่งเรือไปปล่อยปูที่เกาะหนูเกาะแมวซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั่วประเทศที่จะต้องทำกิจกรรมจิตอาสาสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา