ศรีสะเกษ-เสวนาส่งเสริมวัฒนธรรม เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างรายได้

81

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานศูนย์และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตสุรินทร์  หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมท่องเที่ยวศรีสะเกษ ร่วมเสวนา วัฒนธรรม เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สู่การสร้างรายได้ของชุมชน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้าง คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดสรีสะเกษ ให้การต้อนรับ

นางสาวมนัสวีร์ มณีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคฯ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมฯ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม และการนำนโยบายไปขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ และเพื่อระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพกำลังต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า หากพื้นที่ใด จังหวัดใด สามารถเชื่อมโยง หลอมรวมกันได้ของวัฒนธรรม เข้ากับการท่องเที่ยว ดึงศักยภาพขอวัฒนธรรมออกมา ทำเป็นรูปธรรม จับเคลื่อนเป็นภาพรวม มีปฏิทิน มีเรื่องราวลงในระบบโซเซียล เพื่อการค้นหาได้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จะทำให้สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้โดยตรง และยั่งยืน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  หอการค้า และผู้แทนองค์กรภาคีครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และองค์กรชุมชน มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษนำเสนอนโยบายการดำเนินงานวัฒนธรรม ที่มาและความสำคัญของสภาวัฒนธรรมต่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมในพื้นที่ การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และเข้มแข็งด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน และการระดมความคิดเห็น

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ