ขอนแก่น-“มิตรบ้านไผ่” เปิดเวทีหนุนโรงงานหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นยั่งยืน

191

ชาวบ้านและชุมชนกว่า 2,000 คน จาก 46 ชุมชน ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการมิตรบ้านไผ่
เชื่อมั่นการมาของโรงงานช่วยหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 กันยายน 2562 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล “มิตรบ้านไผ่” เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล และโครงการส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาล ในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 10-12 กันยายน 2562 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ โดยมีผู้ที่สนใจจาก 46 หมู่บ้านในอำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท และอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น รวมกว่า 2,000 คน เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดแนวการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

​อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล “มิตรบ้านไผ่” ได้ลงให้ข้อมูลโครงการระดับพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังคงมีกลุ่มคนที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและ
การดำเนินงานของโครงการฯ รวมถึงมีกลุ่มผู้ที่คัดค้านเข้ามาภายในงาน แต่ชาวบ้านและชุมชน ก็ยังคงปักหลักรับฟังการเสนอแนะและให้ความเห็นอย่างไม่ย่อท้อ เพราะมั่นใจว่าการมาของโครงการฯ จะช่วย
สร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้เศรษฐกิจในครัวเรือนและท้องถิ่นดีขึ้น ซึ่งทางโครงการฯ ก็จะนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปจัดทำเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับพี่น้อง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และจะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เสนอแนะเพิ่มเติมอีกครั้งในการจัดประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป

ปัจจุบัน พื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางของแหล่งปลูกอ้อย ซึ่งมีผลผลิตอ้อยจำนวนกว่า 1 ล้านตันจากหลายพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ อำเภอบ้านแฮด อำเภอมัญจาคีรี อำเภอโนนศิลา อำเภอชนบท อำเภอหนองสองห้อง ในจังหวัดขอนแก่น และอำเภอบรบือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การมีโรงงานน้ำตาลในพื้นที่จะช่วยให้ชาวไร่สามารถส่งอ้อยได้ในระยะใกล้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้อย่างน้อยตันละ 100 บาท อีกทั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว
ก็ยังสามารถเปลี่ยนมาปลูกอ้อยได้ ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการทำเกษตรกรรมมากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านมีแหล่งจ้างงาน มีอาชีพ มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ลดปัญหาหนี้นอกระบบ ชีวิตความเป็นอยู่
ก็จะดีขึ้นตามมา ลูกหลานที่เคยต้องออกไปทำงานไกลบ้าน ก็จะได้กลับมาทำงานที่บ้านเกิด ครอบครัวมีสุข ทำให้จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเกิดการพัฒนา โดยภายหลังจากที่ทีมงานชุมชนสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและแนะนำข้อมูลโครงการเบื้องต้นในระดับหมู่บ้านและได้พาชาวบ้านและชุมชนกว่า 1,000 คน ไปศึกษาดูงานโรงงานในเครือแล้วนั้นแล้วนั้น ก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านโดยรอบโครงการฯ พี่น้องในชุมชน และชาวไร่อ้อยเป็นอย่างดีและรอคอยการมาของโรงงานน้ำตาล

​บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (บ้านไผ่) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลที่กำลังการหีบอ้อย 20,000 ตันอ้อยต่อวัน ในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการฯ มีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในระบบผลิตน้ำตาล และมีเป้าหมายที่จะให้เป็นโรงงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานอย่างยั่งยืน