เทศบาลเมืองศรีสะเกษอบรมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมาย ให้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้  สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีไทย และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้ วิธีขั้นตอนการหล่อเทียนพรรษา เป็นการสืบสานวิธีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ คงอยู่สืบไป

แสดงความคิดเห็น