กาฬสินธุ์-โชว์ผลงานสหกรณ์นักเรียนคึกคัก

วันสหกรณ์นักเรียนที่จังหวัดกาฬสินธุ์คึกคัก นักเรียนจากสถานศึกษาทั้ง 3 เขต นำผลงานมาจัดแสดงผลสัมฤทธิ์ในเป็นจำนวนมาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงนำวิธีการสหกรณ์ไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ที่หอประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 โดยมีนายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ รักษาการสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ร่วมงานและจัดนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงนำวิธีการสหกรณ์ไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเป็นต้นแบบของการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนทั่วประเทศ

นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ รักษาการสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้ประชาชน ใช้วิธีสหกรณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกัน โดยเริ่มต้นในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์หุบกระพงเป็นโครงการแรกของประเทศไทย และได้แพร่ขยายระบบสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปทั่วประเทศ อีกทั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาท โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

นายอภิรักษ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์ และมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ในปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสหกรณ์นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สหกรณ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของสหกรณ์ของสถานศึกษาต่างๆ กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการส่งเสริมการออม การตอบปัญหาชิงรางวัล ประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์ ประกวดบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์ฯ ประกวดครูสหกรณ์ดีเด่นและเกมเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านสหกรณ์ประกวดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน ซึ่งในปีนี้มีสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 1, เขต 2 และเขต 3 นำผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆและหลากหลายมาจัดแสดงเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น