อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา

มุกดาหาร – องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร


นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง ในการอบรมครั้งนี้ นักเรียนจะได้นำความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวต่อไป..


***********************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น