ฮือฮาฝรั่งร่วมขบวนประเพณีเซิ้งบั้งไฟขอฝนกาฬสินธุ์

ชาวตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอีสาน ขณะที่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมขบวนแห่ฟ้อนรำและจุดบั้งไฟ สร้างความฮือฮาและสีสันเป็นอย่างมาก

                ที่บริเวณลานหน้า อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายกอบต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และยังถือเป็นการบูชาพญาแถน และเทพเทวดาขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อที่จะให้ชาวนามีน้ำเพียงพอในการปักดำนาข้าว

                ทั้งนี้ กิจกรรมในงานมีการจัดแห่ขบวนฟ้อนรำและเซิ้งบั้งไฟ ของชาวบ้านในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ทั้งชายและหญิง จำนวน 40 คน จาก Westminster College รัฐ Utah  ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แต่งกายด้วยชุดไทยสวยงาม ขี่ม้าเป็นผาแดง นางไอ่ และฟ้อนรำขบวนแห่ไปตามถนนสายต่างๆรอบหมู่บ้าน รวมทั้งขอร่วมในการจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งสร้างความฮือฮาและสีสัน รวมทั้งความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานและนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่มาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในขบวนแห่ยังได้ร่วมกันรณรงค์บุญบั้งไฟปลอดเหล้า เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของเหล้าอีกด้วย

                นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายกอบต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟของพี่น้องประชาชนชาว ต.หนองแวงร่วมกันจัดขึ้นนั้น นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานแล้ว ยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นการบูชาเทพเทวดา เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลก่อนการทำนาของชาวบ้าน และยังได้รณรงค์ให้ผู้มาร่วมงานงดเหล้า ห้ามเล่นการพนัน และปลอดจากอบายมุขทุกชนิดอีกด้วย

                ด้านนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟของ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์นั้นจัดสืบทอดกันมาทุกปี และในทุกๆปีจะมีนักศึกษา จาก Westminster College รัฐ Utah  ประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมดูงาน เพื่อเรียนรู้และซึมซับศึกษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน โดยเฉพาะการแต่งกาย การฟ้อนรำ ประเพณีต่างๆ และการใช้ชีวิต และที่สำคัญนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วว่ากิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นไม่ได้งมงาย แต่เป็นกลยุทธ์และกุศโลบายที่ทำร่วมกันก่อนเริ่มฤดูทำนา ในการขอขมาในสิ่งที่มีประโยชน์ ส่งบั้งไฟไปขอฝนกับพญาแถน นอกจากนี้ยังเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันที่จะช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายกอบต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยจะมีนักศึกษา จาก Westminster College รัฐ Utah  ประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมดูงาน เพื่อเรียนรู้และซึมซับศึกษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน

//////////////////////// ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น