ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน

บึงกาฬจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ที่โรงเรียนบ้านนาสะแบง ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โดยมีพิธีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิญาณตนเป็นคนดี และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งเป็นการออกหน่วยของส่วนราชการที่มาให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ เพื่อให้บริการทุกด้าน เช่น ทำบัตรประชาชน มอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน การมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล แนะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ การให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสังคม การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และอื่นๆ

เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน แก้ปัญหาความเดือดร้อนในทุกด้านได้ตรงจุด อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แสดงความคิดเห็น