ปศุสัตว์จับมือ สปป.ลาว เฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์สู่คน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์หนองคาย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารวนเทศ เดินทางเข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่สำคัญในสัตว์ กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของ สปป.ลาว ในประเด็นที่สำคัญได้แก่ ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดนก การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และได้สาธิตการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ด้วย ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ทุกประการ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ชาว สปป.ลาว ณ เมืองปากซัน แขวงบริคำไซ สปป.ลาว

แสดงความคิดเห็น