วิทยาลัยนครราชสีมา MOU สถาบันผลิตครู พัฒนาครูพี่เลี้ยง

วิทยาลัยนครราชสีมา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่าง สถาบันผลิตครู ทั้ง 41 แห่ง หวังสร้างเครือข่ายในการพัฒนาความรู้ครูพี่เลี้ยง

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดงานการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความรู้และประสบการณ์ผู้บริหารพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่าง สถาบันผลิตครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และสถานศึกษาเครือข่าย ทั้งหมด 41 แห่ง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาการอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา บรรยายพิเศษ เรื่องสะท้อนวิกฤตการเรียนรู้สู่แนวคิดปฏิรูปการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นสถาบันผลิตครูและผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ตามเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ จำเป็นต้องมีการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่าย ผู้บริหารพี่เลี้ยงและครูพี่เลี้ยง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง ตอบสนองการจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


นอกจากนี้ ความต้องการของผู้เรียนที่จะต้องมีคุณสมบัตรตามคุรุสภากำหนด ทั้งบูรณการการเรียนรู้เนื้อหาวิชากับการปฏิบัติในสถานการณ์จริงควบคู่กับการวิจัย การฝึกประสบการตรงในสถานศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลกรในสถาบัน เครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาให้ถึงพร้อมซึ่งคุณสมบัติผู้รับใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งนี้จะต้องมีกระบวนการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความรู้และประสบการณ์ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารพี่เลี้ยง อาจารย์และนักศึกษาไปพร้อมกัน.

นันทวัฒน์. อุ้มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น