กาฬสินธุ์รวมพลังจิตอาสาเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมพัฒนา ปรับสภาพพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัด เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ นางอารีย์  โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพชรพันธุ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กว่า 600 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา เตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของ จ.กาฬสินธุ์

โดยทุกคนได้รวมพลังร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณพื้นศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ และวัดกลาง (พระอารามหลวง) ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระราชทานโครงการาจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยกิจกรรมในวันนี้ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน 3 ครั้งว่า “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ก่อนที่จะปล่อยแถวจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์  และวัดกลาง (พระอารามหลวง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมพัฒนา ปรับสภาพพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัด เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

//////////////////////////////

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น