มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีพลเมืองรู้รักสามัคคีสู่ชุมชนสันติสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องพลเมืองรู้รักสามัคคีสู่ชุมชนสันติสุข จังหวัดปัตตานี


วันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องพลเมืองรู้รักสามัคคีสู่ชุมชนสันติสุข จังหวัดปัตตานี โดยมี พันเอกณัฐพล ชัยสุภา รองหัวหน้าคณะทำงานที่ 2 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และชาวบ้านบ้านน้ำดำ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประธานโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี โดยมุ่งเน้นให้สังคมชุมชนมีความสามัคคี และมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความร่วมมือรู้รักสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส จังหวัดละ 20 ชุมชน จำนวน 60 ชุมชน โดยจังหวัดยะลาจัดโครงการที่โรงเรียนบ้านเยาะ อำเภอธารโต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดปัตตานีจัดโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในวันนี้ และจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ 12 อำเภอศรีสาคร ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นี้
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา รู้รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ การแสดงดิเกร์ฮูลู การแสดงอนาซีด และการเสวนา ศิลปะ สานสามัคคี สู่ชุมชนสันติสุข

 

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น