แกนนำสาขาพรรคอนาคตใหมนำดอกไม้มาให้เป็นการให้กำลังใจกกต มุกดาหาร

มุกดาหาร แกนเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดมุกดาหารนำกลุ่มมวลชน ประมาณ 30-40 คน ไปสำนักงานฯ กกต.จว.มุกดาหาร จะนำดอกไม้มาให้เป็นการให้กำลังใจให้การ ปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. เป็นไปด้วยความกล้าหาญ ปฏิบัติตามกฎหมาย ไว้เว้นหรือเลือกการปฏิบัติกับผู้สมัครคนใดๆ


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นาย เวสสุวรรณ วงค์ศรีทา อายุ 47 ปี ประธานเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยมุกดาหารกล่าวว่า ได้แกนนำสาขาพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดมุกดาหารนำกลุ่มมวลชน ประมาณ 30-40 คน ไปสำนักงานฯ กกต.จว.มุกดาหาร จะนำดอกไม้มาให้เป็นการให้กำลังใจให้การ ปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. เป็นไปด้วยความกล้าหาญ ปฏิบัติตามกฎหมาย ไว้เว้นหรือเลือกการปฏิบัติกับผู้สมัครคนใดๆ โดย มีนาย อุทิน สุทธิสาร ผอ .กกต มุกดาหาร ออกมารับมอบ ดอกไม้กับ เครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และข้อเสนอ
นาย เวสสุวรรณ วงค์ศรีทา ประธานเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตย กล่าวอีกว่า ตามที่ประเทศไทย มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ไม่มีข่าวข้อมูลและพฤติกรรมของหลายฝ่ายขายพวกที่อาจเข้าข่าย การกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากแต่การดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ทั่วถึง และควบคุมทุกกลุ่มทุกพรรค การเมือง เครือข่าย กังวลว่า ขบวนการ เริ่มต้น ประชาธิปไตย อาจจะไม่มีความถูกต้องชอบธรรม อย่างเสมอภาคใต้ จึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้


1.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการต่อผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและผู้ที่มีพฤติกรรม บอกว่าอาจจะกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างตรงไปตรงมาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตามหลักธรรมาภิบาลยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักแห่งความสุจริตและเที่ยงธรรมไม่หวั่นไหวเกรงต่ออำนาจอิทธิพลของฝ่ายใดไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนรวมถึงไม่ต้องตอบแทนบุญคุณของฝ่ายใดทั้งสิ้น
2. ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยข้อมูลคะแนนผลการเลือกตั้งรายหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 100% ทันที โดยไม่หวั่นเองคำสั่งหรืออำนาจของผู้ใดที่มีเจตนาทุจริตหรือบิดเบือน ผลการเลือกตั้งเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน
3. ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างตรงไปตรงมา ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่อาจทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ประวิงนงเยาว์เวลาทั้งนี้ควรดำเนินการตามลำดับก่อน หลังของพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมาย เครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออหวังเป็นย่างยิ่งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้เริ่มต้นสร้างประชาธิปไตยและคืนความเป็นธรรมสู่สังคมไทย


******************************
อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น