กอ.รมน.กาฬสินธุ์ติวเข้มเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความมั่นคง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนให้สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับชุมชน

ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือ เขื่อนลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความมั่นคง ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนให้สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับชุมชน

พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ( กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์) ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความมั่นคง โดยนำกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนให้สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับชุมชน เช่น ความรู้ด้านกฎหมายป่าไม้ รวมทั้งเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและการเป็นนักปกครองที่ดี การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การแต่งกาย เสริมสร้างบุคคลิกภาพการเป็นผู้นำ และประการสำคัญคือการเสริมสร้างจิตสำนึก เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและเป็นสถาบันหลักของชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานับประการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้เป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็น เป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น