ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ประกาศบุญบั้งไฟเน้นวัฒนธรรมสร้างสุขทุกพื้นที่ต้องปลอดภัย

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ประกาศบุญบั้งไฟศรีสะเกษปีนี้ เน้นวัฒนธรรมสร้างสุขทุกพื้นที่ต้องปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน

วันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ ห้องประชุมศรีพฤษเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบุญประเพณีบั้งไฟศรีสะเกษ ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน  โดยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 22 อำเภอ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานบุญประเพณีบั้งไฟศรีสะเกษ ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ประเพณีบุญบั้งไฟถือเป็นคติความเชื่อทางสังคมของชาวศรีสะเกษและภาคอีสานทั่วไปที่วิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ เนื่องจากชาวบ้านต้องทำกสิกรรมเลี้ยงชีพ จึงต้องการน้ำจากธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกพืชผลของตนเอง จึงได้มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า เทพเจ้าที่ประทานน้ำให้แก่มนุษย์คือ พญาแถน ซึ่งเมื่อถึงฤดูทำนาก็จะขอฝนมาทำนา ส่งสัญญาณขอพญาแถนด้วยการจุดบั้งไฟ ซึ่งจะทำกันในเดือนหกของทุกปี แต่ปัจจุบันได้ถูกกลืนกลายและมีแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก จึงได้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในการจุดและปล่อยบั้งไฟ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และป้องกันอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่อากาศยาน ชุมชน และประชาชน

นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จังหวัดเล็งเห็นความสำคัญของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนงานบุญบั้งไฟให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน โดยมีหน่วยงานทหาร ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม รวมถึงศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดศรีสะเกษ จะทำหน้าที่จัดกระบวนการขับเคลื่อนงานด้วยการเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมในงานบุญบั้งไฟและจัดสภาแวดล้อมภายในงานให้ทุกคนมาเที่ยวงานอย่างมีความสุขและปลอดภัย นอกจากนั้น จะมีนโยบายการขยายผลสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน จนเกิดวัฒนธรรมสร้างสุขไปสู่งานบุญประเพณีอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

ด้าน ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ นักวิชาการศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จจากการจัดงานบุญบั้งไฟปลอดเหล้า ปลอดการพนันมาแล้วกว่า 6 ปี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และอำเภอราษีไศล ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษารากเหง้าความดีงามของวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟแล้ว ยังลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานได้ ทำให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานเกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่สนับสนุนภายใต้ความร่วมมือนี้ จะได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพลังการเรียนรู้ชุมชนที่จะมีการจุดบั้งไฟในปีนี้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น